Badania fizykochemicznych procesów zachodzących w czasie starzenia się klejowych żywic MUF

Dostępne w czytelni.

Mariusz Jóźwiak
Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011
ISSN 1896-1894

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów i określeń  5 
1. Wstęp 8
2. Przegląd literatury  11 
3. Cel i zakres pracy  18 
4. Metodyka i opis badań 21
    4.1. Założenia 21 
    4.2. Synteza żywic klejowych 21 
    4.3. Podstawowe właściwości fizykochemiczne 27 
    4.4. Właściwości fizykochemiczne 27 
    4.5. Budowa i struktura ciekłych żywic MUF  31 
          4.5.1. Uwagi wstępne 31 
          4.5.2. Obserwacja mikroskopowa 31 
          4.5.3. Badania rozkładu cząstek 33 
          4.5.4. Badania struktury molekularnej 36 
    4.6. Charakterystyka procesu  żelowania i utwardzania 39 
    4.7. Badania właściwości utwardzonych żywic  40 
          4.7.1. Uwagi wstępne  40 
          4.7.2. Struktura fazowa i termoodporność utwardzonych żywic  40 
          4.7.3. Właściwości powierzchniowe „monowarstwy" żywic  41 
    4.8. Badania właściwości fizykomechanicznych i higienicznych sklejki  45 
          4.8.1. Uwagi wstępne  45 
          4.8.2. Wytworzenie doświadczalnych sklejek  46 
          4.8.3. Badania spoin klejowych w sklejce  47 
5. Wyniki 49
    5.1. Modelowe żywice i analiza ich właściwości technologicznych 49
    5.2. Właściwości fizykomechaniczne 59
          5.2.1. Charakterystyka reologiczna 59 
          5.2.2. Adhezja początkowa 73 
    5.3. Struktura fizyczna żywic MUF 75 
    5.4. Struktura molekularna żywic MUF 101 
          5.4.1. Analiza składu fazowego ciekłych żywic  101 
          5.4.2. Chromatografia GPC  103 
          5.4.3. Spektroskopia masowa MALDI - TOF  113 
          5.4.4. Spektroskopia NMR  125 
    5.5. Charakterystyka procesów żelowania i utwardzania  141 
    5.6. Właściwości utwardzonych żywic  146 
          5.6.1. Charakterystyka procesów rozpadu termicznego  146 
          5.6.2. Skład fazowy - metoda WAXS  148 
          5.6.3. Właściwości powierzchniowe - zwilżalność  151 
          5.6.4. Właściwości powierzchniowe - mikroskopia SEM i AFM  155 
    5.7. Właściwości sklejki   161 
          5.7.1. Jakość sklejenia  161 
          5.7.2. Formaldehyd  164 
          5.7.3. Lotne związki organiczne  168 
6. Podsumowanie 177
7. Wnioski 186
8. Literatura 189
Summary 205