Czwartorzędowe sole amoniowe

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Monografia pod redakcją Ryszarda Zielińskiego
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2005
ISBN 83-915727-5-7

SPIS TREŚCI

Przedmowa 11
Rozdział 1
Metody syntezy czwartorzędowych soli amoniowych
 
Sole glikozylo- i glikoamoniowe
Andzrej Wiśniewski, Barbara Dmochowska, Lucyna Pellowska-Januszek, Eugenia Skorupa
15
Synteza i aktywność powierzchniowa chlorków 3-alkilotiometylo-1-benzylo- oraz 3-alkilotiomylo-1-benzylo-2-metylo imidazoliowych
Jan Błaszczak, Andrzej Skrzypczak
32
Struktura i konformacja kwasu 4-piperydynokarboksylowego i jego 1-metylowych pochodnych
Anna Komasa, Mirosław Szafran, Zofia Dega-Szafran
38
Nowe „słodkie” ciecze jonowe z bezpiecznym anionem organicznym
Dominika Janiszewska, Filip Stefaniak, Ilona Mirska
45
Acesulfamiany 1-alkoksymetylo-3-hydroksypirydyniowe
Monika Branicka
51
Synteza i właściwości spe­ktroskopowe jodków dialkilodiftalimidopropylo­amoniowych o potencjal­nych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
Bogumił Brycki, Justyna Werner, Iwona Kowalczyk
57
Synteza i charakte­ry­styka spektroskopowa IV-rzędowych soli 4-hydroksy-1-metylo-piperydy­nio­wych
Ewa Dulewicz, Zofia Dega-Szafran, Mirosław Szafran
64
Synteza i właściwości chiralnych soli czwartorzędowych
Joanna Feder-Kubis, Juliusz Pernak
71
Synteza oraz struktura krysta­li­czna chlorku 1-benzylo-(4-chloro)-3-cyklo- dodecylooksymetyloimidazo­liowego
Mirosława Królikowska, Andrzej Skrzypczak
78
Synteza, struktura, spektroskopia i re­ak­tywność betain 2-NHR-pirydyn i ich kompleksów
Iwona Kowalczyk, Mirosław Szafran
85
Rozdział 2
Właściwości fizykochemiczne czwartorzędowych soli amoniowych
Synteza i aktywność powierzchniowa wielkokrotnych soli amoniowych
Jan Chlebicki, Joanna Węgrzyńska<;/td>
93
Aktywność powierzchniowa czwar­torzędowych dichlorków bis- amoniowych pochodnych 1-alkiloimidazoli
Andrzej Skrzypczak, Jan Błaszczak
107
Synteza i właściwości antyelektro­statyczne cieczy jonowych otrzymywanych z deanolu
Anna Syguda, Juliusz Pernak, Ryszard Poźniak
113
Czwartorzędowe sole imidazoliowe z podstawnikiem mentoksymetylowym
Marika Hermann, Joanna Feder-Kubis, Ryszard Poźniak
120
Rozpuszczalność i właściwości termofizyczne soli alkilo-(2-hydroksy-etylo)-dimetyloamoniowych
Urszula Domańska-Żelazna
127
Stałe jonizacji kwasów -(N-morfolino)-alkanokarboksylowych i ich N-alkilo pochodnych
Piotr Barczyński, Zofia Dega-Szafran, Mirosław Szafran
134
Kompleksy 4-halogeno-fenoli z kwasem 1-piperydy­nooctowym o strukturze soli amoniowych
Henryk Szymusiak, Ryszard Zieliński, Zofia Dega-Szafran, Piotr Barczyński
141
Kompleksy mono-betainy N,N’-di­metylo­piperazyny z wybranymi kwasami benzoesowymi
Zofia Dega-Szafran, Andrzej Katrusiak
148
Struktura imo­niowych koniugatów kwasu betalamowego na przykładzie betanidyny
Henryk Szymusiak, Katarzyna Miller, Ryszard Zieliński
155
Właściwości redoks wybranych kationów pirydyniowych
Piotr Szajerski, Jacek Zielonka, Andrzej Marcinek, Jerzy Gębicki, Monika Branicka, Juliusz Pernak
163
Modelowanie odwracalnych procesów utleniania fenoli stabilizowanych kationem amoniowym
Henryk Szymusiak, Ryszard Zieliński
172
Rozdział 3
Stabilność czwartorzędowych soli amoniowych
Stabilność soli 1-alkoksymetylo-3-hydroksypirydyniowych
Monika Branicka
183
Stabilność soli 1-alkoksymetylo-3-karbamoilopirydyniowych w zależności od temperatury i od pH
Justyna Kornaś, Małgorzata Zygadło
189
Wpływ pH i soli amoniowej (CTAB) na widma absorpcyjne metanolowo- wodnych roztworów rutyny
Anna Wieloch, Ryszard Zieliński
196
Rozdział 4
Właściwości biologiczne czwartorzędowych soli amoniowych
Potencjał terapeutyczny wybranych soli pirydyniowych
Jerzy Gębicki, Jan Adamus, Andrzej Marcinek, Marzena Wieczorkowska
205
Tworzenie czwartorzędowych soli N-glikoamoniowych i alditoli­lo­­amoniowych z udziałem amin o potencjalnych właściwościach biologicznych
Barbara Dmochowska, Lucyna Pellowska-Januszek, Eugenia Skorupa, Andrzej Wiśniewski
215
Właściwości biologiczne optycznie czynnych soli mentoksymetyloamoniowych
Joanna Feder-Kubis, Juliusz Pernak, Anna Cieniecka-Rosłonkiewicz
222
Synteza i właściwości spektroskopowe chlorowodorków alkilodiftalimido-propylobetain o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
Bogumił Brycki, Iwona Kowalczyk, Justyna Werner
228
Ocena toksyczności imidazoliowych cieczy jonowych w stosunku do wybranych mikroglonów bałtyckich
Marcin Nędzi, Piotr Stepnowski, Adam Latała, Wojciech Mrozik
234
Wpływ chlorku amonu na aktywność przeciwrodnikową kwercetyny w roztworach metanolowo-wodnych
Daria Wieczorek, Anna Wieloch, Katarzyna Wybieralska, Ryszard Zieliński
241
Ciecze jonowe w utrwalaniu tkanek
Agnieszka Maria Pernak
246
Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od czwartorzędowych soli amoniowych
Elżbieta Grabińska-Sota
250
Rozdział 5
Analiza czwartorzędowych soli amoniowych
Wpływ hydrofobowości halogenków alkilometyloamoniowych na ich przenikanie przez membrany ultrafiltracyjne
Beata Korzystka, Jan Szymanowski, Krystyna Prochaska
265
Zastosowanie technik chromatograficznych i elektroforetycznych do analizy kationów imidazoliowych cieczy jonowych
Piotr Stepnowski, Michał Markuszewski, Wojciech Mrozik
272
Nowy biodegradowalny związek chelatujący – IDHA
Anika Mrozek–Niećko, Magdalena Chojnacka, Radosław Olszewski
280
Zastosowanie metod teoretycznych do interpretacji widm 13C oraz 15N NMR soli benzamidyniowych
Ryszard Zieliński, Henryk Szymusiak
285
Rozdział 6
Sole amoniowe jako katalizatory przeniesienia fazowego
Kataliza międzyfazowa – czy to już rutyna?
Michał Fedoryński
293
Zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych jako katalizatorów przeniesienia fazowego w syntezie epoksyzwiązków
Elżbieta Kaczmarczyk, Ewa Janus, Eugeniusz Milchert
308
Wpływ rodzaju czwartorzędowej soli amoniowej na syntezę 1,4-dialliloksy-butanu
Elżbieta Kaczmarczyk, Ewa Janus, Eugeniusz Milchert
312
Zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych w syntezie allilowych pochodnych kalafonii metodą PTC
Anna Sygit-Bajko, Waldemar Paździoch, Ewa Janus, Miłka Antoszczyszyn
316
Funkcjonalizacja pochodnych gliceryny w katalitycznych układach dwufazowych
Agata Rudzka, Dominik Kin, Michał Fedoryński
322
Rozdział 7
Ciecze jonowe i ich zastosowania w technologii chemicznej
Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne
Juliusz Pernak
331
Ciecze jonowe – pochodne 3-alkoksy-2-hydroksypropyloimidazolu
Ryszard Poźniak, Adam Sokołowski, Patrycja Jarosz
341
Odsiarczanie komponentów paliw silnikowych cieczami jonowymi
Michał Nowak, Monika Branicka, Juliusz Pernak
348
Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych
Ewa Andrzejewska, Izabela Stępniak, Anna Salamońska
355
Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji aktywnych biologicznie metabolitów z grzybów wyższych
Anna Cieniecka-Rosłonkiewicz, Agnieszka Sas, Elżbieta Przybysz, Bolesław Morytz
362
Zastosowanie cieczy jonowych w reakcji Dielsa-Aldera
Agnieszka Dramska, Miłka Antoszczyszyn, Ewa Janus
369
Wykorzystanie cieczy jonowych do oczyszczania eterycznych olejków w tym olejku konopnego
Wanda Konczewicz, Joanna Foksowicz-Flaczyk
376
Badania mechanizmów współoddziaływań chemicznych i efektów modyfikacji sferycznych krzemionek wybranymi cieczami jonowymi
Teofil Jesionowski, Milena Konowalska, Juliusz Pernak, Andrzej Krysztafkiewicz
384
Fosfoniowe ciecze jono­we jako elektrolity kondensatorów elektrochemicznych
Grzegorz Lota, Elżbieta Frąckowiak, Juliusz Pernak
391
Wstępne badania sorpcji kationów imidazoliowych cieczy jonowych w wybranych typach gleb
Piotr Stepnowski, Wojciech Mrozik
400
Stałe elektrolity typu polimer-ciecz jonowa otrzymywane na drodze fotopolimeryzacji
Izabela Stępniak, Ewa Andrzejewska, Anna Salamońska
407
Mleczany i salicylany 1-alkoksy­metylo­imidazoliowe jako medium reakcji estryfikacji
Filip Walkiewicz, Izabela Goc
413
Rozdział 8
Czwartorzędowe sole amoniowe w ochronie drewna
Czwartorzędowe związki amoniowe – 15 lat stosowania w budownictwie na terenie Polski
Jerzy Ważny, Krzysztof J. Krajewski
421
Właściwości biocydowe nowych materiałów dla budow­nictwa modyfikowanych IV-rzędową solą n-alkiloamoniową związaną z krzemionką
Andrzej Łukasiewicz, Krzysztof J. Krajewski, Julitta Gajewska, Dagmara Chmielewska
432
Oddziaływanie czwartorzędowych soli amoniowych na drewno
Jadwiga Zabielska-Matejuk
438
Badania poligonowe środków ochrony drewna zawierających czwartorzędowe sole amoniowe
Bartłomiej Mazela, Wojciech Grześkowiak
454
Wykorzystanie czwartorzędowych soli amoniowych z miedzią do ochrony drewna przed korozją biologiczną i naturalnym starzeniem
Jadwiga Zabielska-Matejuk, Magdalena Nowaczyk, Katarzyna Czaczyk, Aleksandra Kropacz, Zofia Krzoska-Adamczak
459
Wartość owadobójcza niektórych solnych i wodoroz­cień­czalnych środków ochrony drewna oraz metody jej oceny
Adam Krajewski
466
Działanie dl-mleczanów 1-alkiloimidazoliowych oraz 1-alkoksymetylo­amidazoliowych wobec grzyba Sclerophoma pityophila
Andrzej Fojutowski, Juliusz Pernak, Aleksandra Kropacz, Izabela Goc
474
Aktywność cieczy jonowych salicylanów 1-alkoksymetylo-imidazoliowych wobec grzyba Sclerophoma pityophila
Andrzej Fojutowski, Juliusz Pernak, Aleksandra Kropacz, Izabela Goc
482
Aktywność biologiczna bis-czwartorzędowych soli amoniowych w stosunku do Chaetomium globosum (Kunze: Fr.)
Jadwiga Zabielska-Matejuk, Andrzej Skrzypczak
489
Rozdział 9
Inne zastosowania czwartorzędowych soli amoniowych
Wpływ rodzaju soli amoniowej na wyniki epoksydowania 1,5,9-cyklodo-dekatrienu
Grzegorz Lewandowski
499
Wodorotlenek tetraetyloamoniowy w syntezach katalizatora Ti-beta
Monika Rzepkowska, Agnieszka Wróblewska, Eugeniusz Milchert
506
Synteza katalizatora Ti-MCM-41 w oparciu o bromek heksadecylotrimetylo­amoniowy i zastosowania w epoksydacji alkoholu allilowego
Agnieszka Wróblewska
512
Związki amoniowe jako czynniki klatratujące w syntezie katalizatorów tytanowo-silikalitowych
Agnieszka Wróblewska, Eugeniusz Milchert, Ewelina Ławro
518
Czwartorzędowe sole amoniowe jako składniki płynów do płukania tkanin
Marian W. Sułek, Małgorzata Trzepałka
525
Wodne roztwory czwartorzędowych soli amoniowych jako potencjalne substancje smarowe
Marian W. Sułek, Tomasz Wasilewski
531
Właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów czwartorzędowych soli amoniowych
Marian W. Sułek, Tomasz Wasilewski, Witold Sas, Małgorzata Trzepałka, Anna Małysa
538
Badanie kinetyki adsorpcji bromków tetraalkiloamoniowych i ich mieszanin z surfaktantami anionowymi
Katarzyna Połomska, Magdalena Koralewska, Krystyna Prochaska
545
Sacharynian heksadecylo­pirydyniowy i próba jego zastosowania w analityce
Emilia Łukaszczyk, Ryszard Zieliński
552