Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce

31,50 PLN Zamów

Monografia pod redakcją Ryszarda Zielińskiego
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2001
ISBN 83-909723-7-9 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Jubileusz Profesora Edmunda Urbanika 13
Profesor Edmund Urbanik - badacz i organizator życia naukowego 15
Ochrona drewna w działalności naukowej Profesora Edmunda Urbanika 24
Wybrane publikacje prac naukowo-badawczych Profesora Edmunda Urbanika z dziedziny ochrony drewna 33
Referaty plenarne
Długołańcuchowe czwartorzędowe sole amoniowe i zjawiska agregacji w ich roztworach wodnych
Zieliński Ryszard
49
Podwójne sole amoniowe jako nowe biocydy w ochronie drewna
Urbanik Edmund, Zabielska-Matejuk Jadwiga
67
Zastosowanie czwartorzędowych związków amoniowych w budownictwie
Krajewski Krzysztof J., Ważny Jerzy
79
Czwartorzędowe sole amoniowe jako środki antystatyczne
Poźniak Ryszard
95
Czwartorzędowe sole amoniowe - ocena oddziaływania na środowisko
Grabińska-Sota Elżbieta
105
Betainy - czwartorzędowe sole amoniowe zawierające grupę karboksylową
Dega-Szafran Zofia, Szafran Mirosław
117
Czwartorzędowe sole amoniowe w technologii wytwarzania i przetwórstwa nienasyconych żywic poliestrowych
Galina Henryk, Oleksy Mariusz
133
Kataliza międzyfazowa w syntezie organicznej
Fedoryński Michał
147
Zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych jako katalizator w syntezie organicznych substancji nadtlenkowych
Baj Stefan
162
Oddziaływanie czwartorzędowych soli amoniowych z błonami modelowymi
Różycka-Roszak Bożenna, Pruchnik Hanna
179
Ciecze jonowe - nowe możliwości zastosowania czwartorzędowych soli amoniowych
Pernak Juliusz
188
Komunikaty
Wyznaczanie izoterm napięcia powierzchniowego czwartorzędowych chlorków amoniowych
Błaszczak Jan, Skrzypczak Andrzej
201
Sole 1-alkoksymetylo-X-pirydynowe
Branicka Monika, Pernak Juliusz
205
Wykrywanie obecności czwartorzędowych związków amoniowych w drewnie za pomocą reakcji barwnej
Cofta Grzegorz, Grześkowiak Wojciech
210
Synteza betain N,N'-dimetylopiperazyny i ich halogenowodorków
Dega-Szafran Zofia, Barczyński Piotr, Grzesiak Iwona
215
Synteza surfakantów zawierających pierścień piperydyniowy
Dega-Szafran Zofia, Dulewicz Ewa, Petryna Magdalena
220
Synteza i spektroskopia fenolanów betaniny N-metylopiperydyny
Dega-Szafran Zofia, Dulewicz Ewa, Szczepański Marek
225
Synteza i właściwości czwartorzędowych soli N-alkoksymetylo-N,N-dialkiloalkanoloamoniowych
Chwała Przemysław, Pernak Juliusz
230
Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna grupy estarów betainy i alkoholu dodecylowego
Carny Anna, Woźniak Edyta, Łusiak Marzanna, Dąbrowska-Weber Beata, Różycka-Roszak Bożenna, Łuczyński Jacek, Witek Stanisław
234
Synteza i właściwości soli 3-alkoksymetylo-1-alkiloimidazoliowych
Czepukowicz Agnieszka, Pernak Juliusz
239
Kreda modyfikowana z czwartorzędowymi solami amoniowymi jako produkt dla konserwacji zabytków
Domka Ludwik, Skrzypczak Andrzej, Kozak Maciej
248
Przeciwsiniznowe działanie mieszanin na bazie QAC, IPBC i propikonazylu
Fojutowski Andrzej
253
Działanie wybranych chlorków pirydyniowych na powodujący siniznę drewna grzyb Sclerophoma pityophila
Fojutowski Andrzej, Kropacz Aleksandra
258
Ochrona tarcicy iglastej przed sinizną czwartorzędowymi solami amoniowymi w preparacie FUNGOSEPT'93
Fojutowski Andrzej, Zabielska-Matejuk Jadwiga
263
Ciecze jonowe w kontakcie z biomasą
Foksowicz Joanna, Pernak Juliusz
267
Badanie wpływu związków (alkoksymetylo)benzylodimetyloamoniowych na wzrost roślin dwuliściennych
Grabińska-Sota Elżbieta, Kalka Janna
272
Określenie toksyczności chlorków imidazoliowych w stosunku do biocenozy wodnej
Grabińska-Sota Elżbieta, Kalka Joanna
276
Określenie wpływu wybranych czwartorzędowych soli amoniowych na aktywność osadu czynnego
Grabińska-Sota Elżbieta, Kalka Joanna, Flasza Aneta
280
Aktywność katalityczna trzeciej fazy ciekłej w procesie eteryfikacji alkocholi wielowodorotlenowych metodą PTC
Janus Ewa, Antoszczyn Miłka
284
Wpływ CTAB na budowę, morfologię i wielkość cząstek formowanych w układach emulsyjnych
Jesionowski Teofil
289
Rola chlorków(alkoksymetylo)dimetylododecyloamoniowych krzemionek w środowiskach emulsyjnych
Jesionowski Teofil, Skrzypczak Andrzej
294
Wpływ struktury czwartorzędowych chlorków amoniowych na właściwości powierzchniowe strącanych krzemionek
Jesionowski Teofil, Skrzypczak Andrzej, Krysztafkiewicz Andrzej
298
Synteza i właściwości protono-akceptorowe związkó zwiterjonowych 3-okso-N-alkilopirydyn
Komas Anna, Szafran Mirosław
303
Synteza i właściwości protono-akceptorowe 2-aminopirydynobetain
Kowalczyk Iwona, Szafran Mirosław
308
Synteza i struktura cząsteczkowa chlorowodorku 1-undecyloksymetylobenzimidazoliowego
Królikowska Mirosława, Skrzypczak Andrzej
313
Elektrolit polimerowy poli(tlenek etylenu)-C9H20N+[N(SO2CF3)2]-
Lewandowski Andrzej, Świderska Agnieszka
317
Badania sklejalności drewna sosny zaimpregnowanego Boramonem
Lis Barbara, Proszyk Stanisław
321
Badania swobodnej energii powierzchniowej klejów zestalonych na drewnie sosny zaimpregnowanej Boramonem
Lis Barbara, Proszyk Stanisław
325
Wpływ wartości pH na trwałość wodnych roztworów czwartorzędowych soli amoniowych
Michalak Lucyna, Skrzypczak Andrzej
329
Toksyczność ostra chlorków pirydyniowych z podstawnikiem alkoksymetylowym
Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa, Branicka Monika
333
Ocena toksykometryczna wybranych soli imidazoliowych
Młynarczyk Wiesław, Ewertowska Małgorzata, Zabielska-Matejuk Jadwiga
337
Wpływ wybranych czwartorzędowych soli amoniowych na strukturę izotaktycznego polipropylenu
Paukszta Dominik, Skrzypczak Andrzej, Grzabarczyk Józef
340
Sole imidazoliowe
Pernak Juliusz, Goc Izabela
345
Nowe ciecze jonowe
Pernak Juliusz, Kałużna Paulina, Majchrzak Magdalena
349
Synteza i właściwości soli 1,3-dialkoksymetylo-2-etyloimidazoliowych
Pernak Juliusz, Olszewski Radosław
352
Synteza i właściwości soli 1,3-dialkoksymetylo-2-metyloimidazoliowych
Pernak Juliusz, Olszówka Anna
357
Stabilność soli 1-alkoksymetylo-3-karbamoliopirydyniowych
Pernak Juliusz, Zygadło Małgorzata
362
Właściwości powłok niklowych otrzymanych z kąpieli modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi
Posłuszny Szymon, Leczykiewicz Tadeusz, Skrzypczak Andrzej
366
Wpływ halogenków N-dodecylo-N,N-dimetylo-N-benzyloamoniowych na widma 1H-NMR liposomów lecytynowych
Różycka-Roszak Bożenna, Przyczyna Adriana
370
Tensameria z adsorpcyjnym zatężaniem mieszanin soli amoniowych i dodecylosiarczanu sodowego
Sanocka Sylwia, Szymański Andrzej, Łukaszewski Zenon
373
Tensameria z adsorpcyjnym zatężaniem par jonowych soli amoniowych idodecylobenzenosulfonianu sodowego
Sanocka Sylwia, Szymański Andrzej, Łukaszewski Zenon
377
Tensameria z adsorpcyjnym zatężaniem soli tetraalkiloamoniowych
Sanocka Sylwia, Szymański Andrzej, Łukaszewski Zenon
381
Badania wpływu struktury trzeciorzędowych amin alifatycznych na teprzenie się soli N-D-glukopiranozyloamoniowych
Skorupowa Eugenia, Dmochowska Barbara, Pellowska-Januszek Lucyna, Nowacki Andrzej, Wiśniewski Andrzej
385
Czwartorzędowe sole diamoniowe z podstawnikami alkoksymetylenowymi
Skrzypczak Andrzej, Bednarczuk Agnieszka
390
Wpływ anionów czwartorzędowych soli amoniowych na przebieg izoterm napięcia powierzchniowego
Skrzypczak Andrzej, Błaszczak Jan
395
Synteza chlorków bis-amoniowych pochodnych N,N-dimetyloalkiloamin i 1-alkiloimidazoli
Skrzypczak Andrzej, Michalak Lucyna
399
Zastosowanie metody miareczkowania dwufazowego do oznaczania clorowodorków i siarczanów 1-alkoksymetylobenzimidazoliowych w roztworach wodnych
Skrzypczak Andrzej, Szablewska Bernadeta
403
Chlorki 1.3-dialkoksymetyloimidazoliowe
Sobaszkiewicz Kinga, Pernak Juliusz
408
Badania stabilności termicznej chlorków 1-alkilotiometylo-3-decyloimidazoliowych
Szafer Piotr, Zieliński Ryszard
412
Stabilność termiczna kompleksów czwartorzędowych soli amoniowych z oranżem metylowym
Szafer Piotr, Wybieralska Katarzyna, Zieliński Ryszard
416
Zastosowanie metod półempirycznych do modelowania właściwości wodnych roztworów soli amoniowych
Szymusiak Henryk, Zieliński Ryszard
421
Zastosowanie procedury DFT GIAO do interpretacji widm 1H NMR i 13C NMR czwartorzędowych soli amoniowych
Szymusiak Henryk, Zieliński Ryszard
426
Synteza i właściwości fizyko-chemiczne chlorku N-acetonylo-4-cyjano-pirydoniowego
Szajca Anna, Łęska Bogusława, Schroeder Grzegorz, Szafran Mirosław, Dega-Szafran Zofia
431
Wpływ wielkości pierścienia cykloalkilowego w czwartorzędowych solach amoniowych na rozwój grzybów niszczących drewno
Urbanik Edmund, Zabielska-Matejuk Jadwiga, Skrzypczak Andrzej
435
Wymiana anionu chlorkowego na anion mrówczany, octanowy i propionianowy jako czynnik wzrostu aktywności biotycznej czwartorzędowych soli amoniowych
Urbanik Edmund, Zabielska-Matejuk Jadwiga, Skrzypczak Andrzej
440
Sole imidazoliowe z podstawnikiem amidooctowym
Węglewski Józef, Pernak Julusz
445
Krajowe bentonity modyfikowane czwartorzędowymi chlorkami amoniowymi
Wieczorek Michał, Krysztafkiewicz Andrzej, Jesionowski Teofil
449
Ilościowe zależności między strukturą a właściwościami antyelektrostatycznymi w grupie czwartorzędowych soli amoniowych
Wiktorowicz Włodzimierz, Krysicki Jerzy, Skrzypczak Andrzej, Kaliszan Roman
454
Związki heksaalkilo-1,6-heksylodiamoniowe jako czynniki klatratujące w syntezie katalizatorów tytanowo-silikalitowych
Wróblewska Agnieszka, Milchert Eugeniusz
459
Czwartorzędowe sole amoniowe jako składniki czynne membranowych elektrod do oznaczania surfakantów
Wybieralska Katarzyna, Zieliński Ryszard
464
Przydatność kationowych surfakantów do zabezpieczania drewna brzozy przed grzybami rozkładu brunatnego i białego
Zabielska-Matejuk Jadwiga
469
Wykorzystanie sonolizy do oznaczania zawartości czwartorzędowych soli amoniowych w drewnie
Zabielska-Matejuk Jadwiga
475
Relacja pomiędzy właściwościami powierzchniowymi a aktywnością biologiczną czwartorzędowych soli diamoniowych
Zabielska-Matejuk Jadwiga, Skrzypczak Andrzej, Michalak Lucyna
480
Modelowanie procesu hydratacji kationów soli tetraalkiloamoniowych w roztworach wodnych
Zieliński Ryszard
485