DREWNO - surowiec strategiczny?

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Praca zbiorowa
Instytut Technologii Drewna, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2012
ISBN  978-83-932284-5-4
ISBN  978-83-61633-96-9

Publikacja bezpłatna, przygotowana na podstawie materiałów konferencyjnych z 
IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Władysław Strykowski
7
Czy drewno jest surowcem strategicznym?
Władysław Strykowski
11
Człowiek i drewno w idei zrównoważonego rozwoju
Stanisław Gorczyca
27 
Wykorzystanie drewna i powiększanie jego zasobów jako cel polityki leśnej - kontekst europejski i krajowy
Adam Kaliszewski
33 
Zielona ekonomia w sektorze leśno-drzewnym (polska proekologiczna gospodarka leśna)
Maciej Skorupski
43 
Las i drewno a inne sektory gospodarki
Marcin Polak
49 
Drewno - strategiczny surowiec branży meblarskiej
Tadeusz Respondek, Marek Adamowicz, Tomasz Wiktorski
57 
Zrównoważona gospodarka surowcami w przemyśle celulozowo-papierniczym
Janusz Turski, Katarzyna Godlewska
65 
Drewno podstawowym i strategicznym surowcem dla branży płyt drewnopochodnych
Maria Antoni Hikiert
75 
Budownictwo oparte na drewnie
Andrzej Noskowiak
79 
O wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce
i systemie wsparcia OZE

Janusz Zaleski
93 
Drewno źródłem energii odnawialnej
Ewa Ratajczak, Wojciech Cichy 
99 
Urządzeniowe przesłanki do strategii  rozwoju zasobów leśnych w Polsce
Tomasz Borecki, Edward Stępień
105