Foresight w drzewnictwie - Polska 2020

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Magdalena Herbeć
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-925432-6-8

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - dlaczego? 11
    1.1. Foresight - pojęcie, rodzaje i znaczenie  13
    1.2. Cel, przedmiot badań i zakres Projektu  17 
    1.3. Zadania Projektu i przebieg ich realizacji  23
    1.4. Metody i narzędzia badawcze Projektu   27 
    1.5. Działania wspomagające realizację Projektu 31 
2. Sfera nauki i innowacyjność w drzewnictwie - synteza wyników badań 35 
    2.1. Postęp naukowy w drzewnictwie 37 
    2.2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 47 
    2.3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie 75 
          2.3.1. Drzewnictwo jako dyscyplina naukowa  75 
          2.3.2. Instytucje badawcze i potencjał kadrowy  78 
3. Scenariusze rozwoju badań naukowych w drzewnictwie w Polsce
     do 2020 roku - synteza wyników
87 
4. Perspektywy rozwoju nauki i badań w drzewnictwie a innowacyjność 
     sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
 
103 
     4.1. Metodyka oceny wpływu badań naukowych w dziedzinie drzewnictwa
          na innowacyjny rozwój sektora drzewnego
107 
    4.2. Wpływ priorytetowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie
          na innowacyjność sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
113 
Zakończenie  165 
Materiały źródłowe  169