Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak, Joanna Pikul-Biniek, Marta Lorenc-Michalska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2009
ISBN  978-83-925432-4-4

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Innowacje i innowacyjność - pojęcia i mierniki  17
    1.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności  19
    1.2. Rodzaje innowacji  23 
    1.3. Mierniki innowacyjności 29 
2. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym    39 
3. Sektor drzewny i jego specyfika 47 
    3.1. Specyfika sektora drzewnego jako dziedziny gospodarki 49 
    3.2. Miejsce sektora drzewnego w Polsce i Unii Europejskiej 61 
4. Diagnoza innowacyjności polskiego sektora drzewnego    67 
    4.1. Działalność innowacyjna sektora drzewnego w świetle danych statystycznych
           i badań empirycznych
69 
           4.1.1. Aktywność sektora drzewnego w sferze innowacji 69 
           4.1.2. Efekty działalności innowacyjnej sektora drzewnego 81 
           4.1.3. Bariery działalności innowacyjnej sektora drzewnego 84 
    4.2. Nowe trendy w innowacyjności sektora drzewnego 89 
           4.2.1. Techniki i technologie 91 
           4.2.2 Materiały i produkty drzewne 99 
5. Kluczowe uwarunkowania wzrostu innowacyjności sektora drzewnego
    w Polsce
 
103 
    5.1. Determinanty innowacyjności  105 
    5.2. Ogólne determinanty innowacyjności sektora drzewnego  111 
    5.3. Czynniki innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego  115 
          5.3.1. Czynniki innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego wynikające
                   z jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) 
115 
          5.3.2. Czynniki innowacyjności sektora drzewnego tkwiące w jego makrootoczeniu
                   (analiza PEST)
125 
     5.4. Rozwój sfery nauki i badań w drzewnictwie jako determinanta innowacyjności
           sektora drzewnego
145 
Zakończenie  151 
Literatura  155 
Inne materiały źródłowe  165