Kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika przeznaczone do wytwarzania tworzyw drzewnych

12,60 PLN Zamów

Stanisław Proszyk, Zygmunt Wirpsza, Mariusz Jóźwiak, Witold Jabłoński
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2003
ISBN 83-915727-3-0

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów i określeń 5
Przedmowa 9
1. Wstęp 13
    1.1. Charakterystyka i ranga klejowych żywic UF w drzewnictwie 13
    1.2. Procesy utwardzania i starzenia klejowych żywic UF 14
    1.3. Uzasadnienie celowości podjęcia tematyki badawczej i założenia koncepcyjne 16
2. Opracowanie reaktywnych rozpuszczalników mocznika (RR) 18
    2.1. Rozważania studialne 18
          2.1.1. Analiza przebiegu reakcji syntezy 19
          2.1.2. Wpływ kondensacji grup półformalnych na strukturę i właściwości RR 22
    2.2. Otrzymywanie RR 23
          2.2.1. Część doświadczalna 23
                   2.2.1.1. Surowce 23
                   2.2.1.2. Sprzęt laboratoryjny 24
                   2.2.1.3. Metody badań i analiz 25
          2.2.2. Procedura ogólna otrzymywania MoFn 25
                   2.2.2.1. Synteza bezwodnych MoF6 i MoF9 26
                               2.2.2.1.1. Stabilność 26
                               2.2.2.1.2. Ocena jakości 26
                   2.2.2.2. Podsumowanie 27
    2.3. Wytwarzanie MoF9 w skali laboratoryjnej 28
          2.3.1. Rozważania ogólne 28
          2.3.2. Otrzymywanie MoF9 przy użyciu różnych środków zobojętniających formalinę 30
                   2.3.2.1. Synteza w obecności NaOH 30
                   2.3.2.2. Synteza w obecności MgO 33
                   2.3.2.3. Podsumowanie 33
          2.3.3. Próby obniżenia temperatury płynięcia MoF9 34
                   2.3.3.1. Wpływ udziału wody 34
                   2.3.3.2. Wpływ wybranych modyfikatorów (SOTP) 35
                   2.3.3.3. Wpływ udziału mocznika 38
          2.3.4. Podsumowanie 40
    2.4. Wytwarzanie MoF9(4,5) w skali laboratoryjnej 41
          2.4.1. Synteza w obecności boraksy (MoF9/4,5Bo11) 41
          2.4.2. Synteza w obecności bufora boraksowo - fosforanowego (MoF9-bBo-1) 43
          2.4.3. Budowa chemiczna 44
          2.4.4. Emisja formaldehydu z utwardzonych błon MoFn 48
          2.4.5. Podsumowanie 49
    2.5. Wytworzenie MoF9/4,5 w warunkach półtechnicznych z zagęszczaniem sposobem
           periodycznym oraz ciągłym
50
          2.5.1. Przebieg syntezy MoF9 50
          2.5.2. Zagęszczanie MoF9 i otrzymywanie MoF9/4,5 50
                   2.5.2.1. Destylacja periodyczna 51
                   2.5.2.2. Destylacja ciągła 51
3. Badania wybranych właściwości MoFn 53
    3.1. Właściwości reologiczne 53
          3.1.1. Wprowadzanie 53
          3.1.2. Część doświadczalna 54
          3.1.3. Wyniki badań 54
    3.2. Badania adhezji kleju na bazie żywic MoF6 i MoF9 do drewna 60
          3.2.1. Rozważania teoretyczne 60
          3.2.2. Część eksperymentalna 62
          3.2.3. Wyniki badań 62
4. Zastosowanie MoFn do wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych 69
    4.1. Właściwości żywic i mas klejowych UF przygotowywanych z MoFn 69
          4.1.1. Żywice 69
                  4.1.1.1. Analiza ciekłych i utwardzonych żywic przy zastosowaniu spektroskopii
                              FTIR
71
          4.1.2. Reaktywność mas klejowych 74
    4.2. Sklejki 76
    4.3. Płyty wiórowe 80
5. Podsumowanie końcowe 83
Literatura 85
Streszczenie 93