Materiały lignocelulozowe jako alternatywne źródło biopaliw stałych

Publikacja bezpłatna Zamów

Wojciech Cichy
Instytut Technologii Drewna, 2013
ISBN  978-83-932284-3-0

Publikacja bezpłatna, przygotowana w ramach projektu badawczego MNiSW nr N N309 160438 "Materiały lignocelulozowe jako alternatywne źródło biopaliw stałych"

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 5
2. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA
    2.1. Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) i kwestia biomasy 9
    2.2. Kwestie normalizacyjne 22 
3. CEL I ZAKRES PRACY  27 
    3.1. Cel pracy 27 
    3.2. Zakres pracy  27 
           3.2.1. Uzasadnienie przyjętych metod badawczych 28 
4. METODYKA PRACY  31 
    4.1. Materiały do badań 31 
          4.1.1. Charakterystyka materiałów wybranych do badań laboratoryjnych 
                   i półtechnicznych 
31 
          4.1.2. Wybór materiałów do badań półtechnicznych  36 
          4.1.3. Przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych  38 
    4.2. Analizy właściwości paliwowych materiałów lignocelulozowych  38 
          4.2.1. Obliczenia wartości opałowej mieszanek paliwowych  39 
    4.3. Badania procesów spalania materiałów lignocelulozowych  39 
          4.3.1. Charakterystyka stanowiska badawczego  40 
          4.3.2. Pomiary prowadzone w trakcie badań procesów spalania  41 
          4.3.3. Przebieg badań  42 
    4.4. Wyznaczania wskaźników jakości biopaliw  44 
5. WYNIKI BADAŃ  47 
    5.1. Wprowadzenie  47 
    5.2. Ocena właściwości paliwowych wybranych materiałów lignocelulozowych  48 
          5.2.1. Próba kompleksowej oceny biopaliw stałych  89 
    5.3. Ocena przebiegu procesu spalania wybranych materiałów lignocelulozowych 93 
          5.3.1. Efekty energetyczne procesów spalania  130 
          5.3.2. Przemiany azotu w trakcie spalania materiałów lignocelulozowych  134 
6. PODSUMOWANIE  139 
7. WNIOSKI  147 
8. BIBLIOGRAFIA  149 
9. STRESZCZENIE  161 
10. ZAŁĄCZNIKI  163 
      10.1. Zestawienie norm europejskich i międzynarodowych dotyczących biopaliw stałych 163 
              10.1.1. Zestawienie norm europejskich odnoszących się do biopaliw stałych  163 
              10.1.2. Zestawienie międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych (ISO)
                         odnoszących się do biopaliw stałych 
166 
      10.2. Klasyfikacja numeryczna surowców stosowanych do otrzymywania biopaliw stałych  167