Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi

Dostępne w czytelni.

Jadwiga Zabielska-Matejuk
Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008
ISSN 1896-1894

Wykaz skrótów i określeń  5 
1. Wstęp 7
2. Część teoretyczna 9
    2.1. Czynniki warunkujące aktywność przeciwdrobnoustrojową czwartorzędowych
           soli amoniowych - oddziaływanie na błony biologiczne 
    2.2. Wykorzystanie czwartorzędowych soli amoniowych do ochrony drewna  13 
    2.3. Procesy adsorpcji na powierzchni ciała stałego - modele kinetyczne i
          równowagowe
16 
    2.4. Biodegradacja czwartorzędowych soli amoniowych w środowisku 20 
3. Cel i zakres pracy 23
4. Materiały i metody badań 26
    4.1. Materiały badań 26 
    4.2. Drewno, lignina i celuloza stosowane w badaniach 26 
    4.3. Grzyby stosowane w badaniach 31 
    4.4. Metody badań 33 
          4.4.1. Identyfikacja i analiza czwartorzędowych soli amoniowych 33 
                   Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego  33 
                   Analiza elementarna  33 
                   Stabilność termiczna  33 
                   Analiza chemiczna  33 
                   Odczynniki i standardy  35 
          4.4.2. Badania biologiczne 35 
                   Metoda pożywkowa - wyznaczenie wartości toksycznych ED50, ED100, LD  36 
                   Aktywność związków w stosunku do podstawczakow Basidiomycotina
                   (metody agarowo-klockowe) 
36 
                   Aktywność związków w stosunku do grzybów wywołujących siniznę
                   i pleśnienie (badania na drewnie) 
37 
          4.4.3. Badania fizykochemiczne adsorpcji oraz wiązania z drewnem, ligniną
                   i celulozą
38 
          4.4.4. Biodegradacja czwartorzędowych soli amoniowych przez grzyby pleśniowe
                   w środowisku glebowym
41 
          4.4.5. Analiza statystyczna 42 
5. Wyniki badań i dyskusja 43
    5.1. Identyfikacja i stabilność termiczna badanych związków 43
    5.2. Wpływ grup funkcyjnych pojedynczych soli amoniowych na aktywność
           przeciwgrzybową
46
    5.3. Wpływ grup funkcyjnych dimerycznych soli amoniowych na aktywność
           przeciwgrzybową
52
    5.4. Badania spektrum działania grzybobójczego dimerycznych soli amoniowych  61 
    5.5. Wpływ grup funkcyjnych mono-i dimerycznych soli amoniowych na adsorpcję
           i wiązanie z materiałem lignocelulozowym 
66 
          5.5.1. Równowagi adsorpcji na trocinach drzewnych  66 
          5.5.2. Wpływ grup funkcyjnych mono-i dimerycznych soli amoniowych
                   na adsorpcję na ligninie i celulozie mikrokrystalicznej 
77 
          5.5.3. Wpływ grup funkcyjnych na kinetykę procesu adsorpcji
                   czwartorzędowych soli amoniowych
79 
          5.5.4. Analiza widmowa FT-IR 83 
    5.6. Biodegradacja czwartorzędowych soli amoniowych przez grzyby pleśniowe 
          w środowisku glebowym
89 
    5.7. Obserwacje mikroskopowe z użyciem elektronowego mikroskopu scaningowego 98 
6. Podsumowanie 110
7. Wnioski 115
8. Literatura 117
Summary 129