Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLIV - ZESZYT 4 (164) 2000

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

W. Strykowski, A. Szostak: 
Podstawy tworzenia cen drewna i materiałów drzewnych w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń wybranych państw
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 3
1. Podstawowe problemy dotyczące kształtowania cen 5
2. Identyfikacja i systematyzacja długo- i krótkookresowych czynników kształtujących poziom cen surowca i materiałow drzewnych w Polsce i w wybranych państwach 10
2.1. Czynniki krótkookresowe 11
2.2. Czynniki długookresowe 19
3. Ocena tendencji kształtowania się cen surowca drzewnego i materiałów drzewnych w Polsce i w wybranych państwach wraz z okreleniem siły oddziaływania rynków zagranicznych na ceny w Polsce 25
3.1. Tendencje kształtowania się cen surowca drzewnego 25
3.2. Porównanie kształtowania się cen surowca drzewnego w Polsce, Niemczech i Austrii 29
3.3. Tendencje kształtowania się cen materiałów drzewnych 34
3.4. Porównanie kształtowania się cen materiałów drzewnych w Polsce, Niemczech i Austrii 40
3.5. Ocena oddziaływania rynków zagranicznych na ceny surowca drzewnego i materiałów drzewnych w Polsce 40
4. Analiza metod tworzenia cen w sektorze leśno-drzewnym w Polsce i w wybranych państwach 42
4.1.Podstawy i procedura tworzenia cen w Polsce 42
4.2. Podstawy i procedura tworzenia cen w Niemczech 45
4.3. Podstawy i procedura tworzenia cen w Austrii 47
4.4. Podstawy i procedura cen w państwach skandynawskich 51
5. Analiza form sprzedaży surowca drzewnego 53
5.1. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Polsce 53
5.2. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Niemczech 61
5.3. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Austrii 66
5.4. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Szwecji 67
5.5. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Finlandii 68
6. Metody stabilizacji cen surowca drzewnego w Polsce i w wybranych państwach 68
7. Określenie wpływu cen substytutów na kształtowanie się cen drewna i wyrobów drzewnych 75
7.1. Ceny wybranych wyrobów drzewnych i ich substytutów w Polsce - wyniki badań bezpośrednich 75
7.2. Analiza cen surowców i materiałów substytucyjnych wobec drewna 84
8. Wnioski 93
9. Literatura 96
Streszczenie 102