Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Ewa Ratajczak
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2001
ISBN 83-915727-0-6 

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Rynek drzewny jako rynek branżowy 13
    1.1. Pojęcie rynku drzewnego oraz teoretyczne podstawy jego delimitacji 13
    1.2. Struktury i rodzaje rynku drzewnego 22
    1.3. Ograniczenia analizy struktury przedmiotowej rynku drzewnego 34
2. Międzynarodowe przesłanki doskonalenia metod analizy rynku drzewnego 43
    2.1. Rynek drzewny a proces globalizacji 43
    2.2. Dyfuzja postępu technicznego w dziedzinie przerobu drewna 60
    2.3. Mięzynarodowa współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczącej rynku
          drzewnego
69
3. Przekształcenia struktury przedmiotowej rynku drzewnego w Polsce w latach
     1990-1999
77
    3.1. Założenia metodyczne analizy 77
    3.2. Rynek surowca drzewnego 80
    3.3. Rynek materiałów drzewnych 88
    3.4. Rynek wyrobów z drewna 98
4. System ekwiwalentów drewna jako narzędzie analizy rynku drzewnego 109
    4.1. Istota i definicja systemu ekwiwalentów drewna 109
    4.2. Ogólne zasady konstrukcji oraz elementy systemu ekwiwalentów drewna 113
    4.3. Ekwiwalenty drewna dla materiałów drzewnych i wyrobów finalnych
          - metoda ustalania i wyniki badań
119
    4.4. Uwarunkowania sprawności systemu ekwiwalentów drewna oraz jego ważniejsze
          możliwości analityczne
135
    4.5. Porównanie opracowanego systemu ekwiwalentów drewna z systemem
           stosowanym Niemczech
142
5. Analiza struktury przedmiotowej rynku drzewnego w Polsce w latach
    1995-1999 za pomocą systemu ekwiwalentów drewna
149
    5.1. Uwagi metodyczne 149
    5.2. Bilans drewna (i jego pochodnych) dla Polski 152
    5.3. Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna 156
    5.4. Zużycie drewna i wyrobów bazujących na drewnie 173
Zakończenie 181
Aneks 187
Bibliografia 269
Inne materiały źródłowe 279
Spis rysunków 281
Spis tabel 282
Spis załączników 284