Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

Ewa Ratajczak
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2013
ISBN 978-83-932284-7-8 

SPIS TREŚCI

WSTĘP 7
1. GLOBALNY WYMIAR ZIELONEJ GOSPODARKI I SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO 13
    1.1. Geneza koncepcji i pojęcie zielonej gospodarki 13
    1.2. Delimitacja i specyfika sektora leśno-drzewnego w kontekście zasad zielonej gospodarki 32
    1.3. Polski sektor leśno-drzewny w perspektywie międzynarodowej 40
2. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI SUROWCA DRZEWNEGO
    W POLSCE
53
    2.1. Zasoby drzewne w Polsce - zasoby w lasach i źródła alternatywne 53 
    2.2. Zużycie drewna w Polsce - cele przemysłowe i energetyczne 71 
    2.3. Bilans drewna - możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych 84 
3.  SEKTOR LEŚNO-DRZEWNY W POLSCE A OCHRONA ŚRODOWISKA 93
    3.1. Certyfikacja lasów, drewna i produktów drzewnych 93 
    3.2. Ekologiczność sektora leśno-drzewnego w świetle statystyki 103 
    3.3. Zielone technologie i produkty w sektorze leśno-drzewnym
          - ekologiczna przewaga drewna i substytucja
120 
4. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZNACZENIE SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO 
    W ROZWOJU REGIONALNYM POLSKI
135 
    4.1. Miejsce sektora leśno-drzewnego w rozwoju regionalnym 135
    4.2. Sektor leśno-drzewny kreatorem zielonych miejsc pracy 147
ZAKOŃCZENIE 161
Aneks 167
Bibliografia 187
Streszczenie polskie 201
Streszczenie angielskie 205