Sfera nauki i badań w drzewnictwie w Polsce

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Marta Lorenc-Michalska, Magdalena Herbeć
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2010
ISBN  978-83-925432-8-2

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Sfera nauki i badań w Polsce na tle standardów międzynarodowych  15
2. Potencjał sfery nauki i badań w dziedzinie drzewnictwa w Polsce    31 
    2.1. Ogólna charakterystyka sfery nauki i badań w dziedzinie drzewnictwa  33 
    2.2. Sfera nauki i badań w głównych obszarach problemowych drzewnictwa  39 
           2.2.1. Wiodące jednostki naukowo-badawcze w dziedzinie drzewnictwa  39 
           2.2.2. Zaplecze naukowo-badawcze drzewnictwa w liczbach (wyniki badań
                    bezpośrednich)  
45 
           2.2.3. Nowe ośrodki kreowania wiedzy i transferu innowacji w drzewnictwie
                    - przykład 
52 
           2.2.4. Jednostki naukowo-badawcze częściowo związane z drzewnictwem  59 
3. Uwarunkowania rozwoju sfery nauki i badań w dziedzinie
     drzewnictwa w Polsce
67 
    3.1. Czynniki rozwoju sfery nauki i badań w drzewnictwie wynikające
           z jej mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT)
69 
    3.2. Czynniki rozwoju sfery nauki i badań w drzewnictwie tkwiące
           w jej makrootoczeniu (analiza PEST)
77 
Zakończenie  103 
Literatura  107 
Inne materiały źródłowe  111