Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA

47,25 PLN Zamów

Lewandowska Anna, Noskowiak Andrzej, Grzegorz Pajchrowski, Władysław Strykowski, Agata Witczak
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2012
ISBN 978-83-932284-4-7 

SPIS TREŚCI

1. BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO - UJĘCIE OGÓLNE 5
2. BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE 9
    2.1. Idea i zasady 9
    2.2. Budownictwo pasywne jako przykład budownictwa zrównoważonego 10
    2.3. Drewno jako surowiec budowlany zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju 21
3. ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) W ZAKRESIE BUDOWNICTWA 33
    3.1. Charakterystyka ogólna 33 
    3.2. Cykl życia obiektów budowlanych  35 
    3.3. Jednostka funkcjonalna w badaniach LCA dla budownictwa  41 
    3.4. Konsekwencje środowiskowe typowe dla budownictwa  43 
    3.5. Oprogramowanie i bazy danych do badań LCA w zakresie budownictwa  47 
    3.6. LCA w budownictwie - szanse i bariery  48 
4.  CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W KONTEKŚCIE
     ŚRODOWISKOWEJ OCENY CYKLU  ŻYCIA
51
    4.1. Certyfikacja energetyczna - charakterystyka ogólna 51 
    4.2. LCA i certyfikaty energetyczne - podobieństwa i różnice 52 
    4.3. Rozwiązanie kompromisowe 57 
5. EKOLOGICZNE KRYTERIA OPTYMALIZACYJNE OPARTE NA METODYCE LCA 59 
    5.1. Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do wyboru metody służącej 
          ocenie ekologicznej budynków
59
    5.2. Kryteria oceny projektów budynków 62
6. ANALIZA LCA - OKREŚLENIE CELU I ZAKRESU 65
    6.1. Cel badań 65
    6.2. Zakres badań 66
    6.3. Ocena jakości danych 79
7. ANALIZA LCA - ANALIZA ZBIORU WEJŚĆ I WYJŚĆ (LCI)  83 
    7.1. Założenia wyjściowe 83 
    7.2. Tabele inwentarzowe 89
8. ANALIZA LCA - OCENA WPŁYWU CYKLU ŻYCIA (LCIA)  91 
    8.1. Uzasadnienie wyboru metody LCIA 91 
    8.2. Kategorie wpływu i kategorie szkody w metodzie IMPACT 2002+ 92 
    8.3. Wyniki LCIA - perspektywa całego cyklu życia analizowanych budynków 94 
    8.4. Wyniki LCIA - cykl życia analizowanych budynków z podziałem na etapy 104 
    8.5. Scenariusze energetyczne dla etapu użytkowania 152 
9. OCENA WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE
     INTENSYFIKACJI WYKORZYSTANIA DREWNA W ANALIZOWANYCH
     BUDYNKACH
157 
10. UPROSZCZENIA METODYCZNE - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 169
11. OMÓWIENIE WYNIKÓW 177
12. PODSUMOWANIE 185
STRESZCZENIE 187
SUMMARY 193
ZAŁĄCZNIKI 199
A.1. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii murowanej (A1) 201
A.2. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii murowanej (A2)  209 
A.3. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii drewnianej (B1)  217 
A.4. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii drewnianej (B2)  227 
A.5. Tabele inwentarzowe  237 
BIBLIOGRAFIA  257