System ekwiwalentów drewna dla materiałów i wyrobów drzewnych o różnym stopniu przetworzenia

26,25 PLN Zamów

Ewa Ratajczak
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2001
ISBN 83-909723-5-2 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 7
1. Analiza surowcochłonności produkcji materiałów drzewnych w Polsce
    na tle krajów zachodnioeuropejskich
14
2. Opracowanie założeń systemu ekwiwalentów drewna dla materiałów 
    i wyrobów drzewnych w Polsce
29
    2.1. Pojęcie ekwiwalentu drewna i ogólne założenia systemu 29
    2.2. Elementy systemu ekwiwalentów drewna i główne powiązania 33
    2.3. Uwarunkowania sprawnego działania systemu ekwiwalentów drewna 36
3. Określenie ekwiwalentów drewna dla wyrobów drzewnych o różnym stopniu
     przetworzenia
40
    3.1. Przeliczniki dla różnych postaci surowca drzewnego 40
    3.2. Ekwiwalenty drewna dla materiałów drzewnych 43
    3.3. Ekwiwalenty drewna dla wyrobów finalnych 72
    3.4. Ekwiwalenty drewna dla wyrobów drzewnych o znaczeniu marginalnym 81
4. Analiza porównawcza opracowanego systemu ekwiwalentów drewna
    z systemem stosowanym w Niemczech
83
    4.1. Główne analogie i różnice 83
    4.2. Przykładowe zastosowania systemu ekwiwalentów drewna w Niemczech 86
5. Analiza przepływów handlowych surowca drzewnego, materiałówi wyrobów
    drzewnych w Polsce w tatach 1996-1998 (według systemu ekwiwalentów
    drewna)
93
    5.1. Eksport drewna i wyrobów drzewnych w latach 1996-1998 94
    5.2. Import drewna i wyrobów drzewnych w latach 1996-1998 97
    5.3. Bilans handlu zagranicznego drewnem i wyrobami drzewnymi w Polsce w latach
          1996-1998
100
Wnioski 103
Poznawcze 104
Aplikacyjne, utylitarne 108
Załącznik 111
Literatura i materiały źródłowe 118