Systemy cen drewna i materiałów drzewnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Dostępne w czytelni.

Władysław Strykowski
Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002
ISSN 0208-8436

 

1. WSTĘP 5
2. CEL I METODY BADAŃ 7
3. CENY DREWNA I MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W POLSCE
     W LATACH 1945 - 1989
10
    3.1. Wprowadzenie 10
    3.2. Zasady reform cen drewna w gospodarce planowej 24
4. PODSTAWOWE PROBLEMY DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA
     CEN DREWNA W GOSPODARCE RYNKOWEJ
33
5. IDENTYFIKACJA I SYSTEMATYZACJA KRÓTKO-
     I DŁUGOOKRESOWYCH CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH
     POZIOM CEN SUROWCA I MATERIAŁÓW DZREWNYCH 
     W POLSCE I W WYBRANYCH KRAJACH
46
    5.1. Wprowadzenie 46
    5.2. Czynniki krótkookresowe 47
    5.3. Czynniki długookresowe 63
6. TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN SUROWCA
     DRZEWNEGO I MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W POLSCE
     I W WYBRANYCH KRAJACH ORAZ SIŁA ODDZIAŁYWANIA
     CEN RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA CENY W POLSCE
74
    6.1. Tendencje kształtowania się cen surowca drzewnego
           w warunkach gospodarki rynkowej
74
    6.2. Porównanie kształtowania się cen surowca drzewnego
           w Polsce, Niemczech i Austrii
80
    6.3. Tendencje kształtowania się cen materiałów drzewnych 84
    6.4. Porównanie kształtowania się cen materiałów drzewnych 
           w Polsce, Niemczech i Austrii
91
    6.5. Ocena oddziaływania cen rynków zagranicznych na ceny
          surowca drzewnego i materiałów drzewnych w Polsce
94
    6.6. Korelacja między średnimi cenami surowca tartacznego
          a średnimi cena określonych klas tarcicy iglastej 
          i liściastej
96
7. METODY TWORZENIA CEN DREWNA W SEKTORZE
     LEŚNO- DRZEWNYM W POLSCE I W WYBRANYCH KRAJACH
104
    7.1. Podstawy i procedura tworzenia cen w Polsce 104
    7.2. Podstawy i procedura tworzenia cen w Niemczech 107
    7.3. Podstawy i procedura tworzenia cen w Austrii 111
    7.4. Podstawy i procedura tworzenia cen w państwach 
          skandynawskich
115
8. FORMY SPRZEDAŻY SUROWCA DRZEWNEGO 119
    8.1. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Polsce 119
    8.2. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Niemczech 129
    8.3. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Austrii 134
    8.4. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Szwecji 137
    8.5. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Finlandii 138
9. GIEŁDY TOWAROWE PRODUKTÓW DRZEWNYCH A ICH CENY 139
10. METODY STABILIZACJI CEN SUROWCA DRZEWNEGO
       W POLSCE I W WYBRANYCH KRAJACH
150
     10.1. Wprowadzenie 150
     10.2. Metody stabilizacji cen oddziałujące na stonę podażową 152
     10.3. Metody stabilizacji cen oddziałujące na stonę popytową 158
11. WNIOSKI 168
12. ZAŁĄCZNIKI 172
LITERATURA 184
SUMMARY 198