Wyzwania dla polskiego przemysłu drzewnego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej

8,40 PLN Zamów

Praca zbiorowa
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2003
ISBN 83-915727-4-9

SPIS TREŚCI

Wstęp 7
PRZEMYSŁ DRZEWNY W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ 11
Mirosław Lewiński: Strategia dla przemysłu drzewnego do 2006 roku 13
Ewa Ratajczak: Polski przemysł drzewny przed akcesją do UE - aktualny stan, jego mocne i słabe strony oraz możliwości konkurowania na rynku UE 27
Władysław Strykowski: Prognoza rozwoju produktów drzewnych według Europejskiego Studium Perspektyw Sektora Leśnego (EPSOS) 37
PRZEPISY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 53
Andrzej Rostkowski: Normalizacja i certyfikacja w przemyśle drzewnym 55
Mieczysław Silny: Zmiany wynikające z przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania mebli 65
Aleksandra Pudliszak, Przemysław Gaca: Higieniczność mebli a wymogi Unii Europejskiej 71
Hanna Wróblewska, Anna Tymek: Zmiany wynikające z przepisów Unii Europejskiej w zakresie zapalności mebli tapicerowanych 79
PRODUKCJA WYROBÓW DRZEWNYCH A OCHRONA ŚRODOWISKA NA TLE PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH 93
Małgorzata Typko: Pozwolenia zintegrowane - zakres obowiązywania pozwoleń zintegrowanych w polskim przemyśle drzewnym 95
Andrzej Noskowiak: Produkcja wyrobów drzewnych w aspekcie wymagań fitosanitarnych Unii Europejskiej 109
Maria Antoni Hikiert: Dostosowanie przepisów krajowych z zakresu ochrony środowiska w przemyśle płyt drewnopochodnych do przepisów Unii Europejskiej 123
Wojciech Cichy: Przepisy unijne w odniesieniu do spalania drewna i emisji zanieczyszczeń 137