Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce

27,00 PLN Zamów

Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2006
ISBN 93-915727-7-3 

SPIS TREŚCI

WSTĘP 5
1. SYSTEMATYZACJA MIEJSC ZASTOSOWAŃ PODSTAWOWYCH
     MATERIAŁÓW DRZEWNYCH
9
    1.1. Założenia metodyczne 9
    1.2. Systematyzacja materiałów drzewnych litych i identyfikacja 
           finalnych miejsc ich zastosowań
14
    1.3. Systematyzacja materiałów drewnopochodnych i identyfikacja
           finalnych miejsc ich zastosowań
19
2. SYSTEM MODELOWYCH WSKAŹNIKÓWJEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA
     MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W WYROBACH O RÓZNYM STOPNIU
     PRZETWORZENIA
23
    2.1. Założenia systemu modelowych wskaźników zużycia
          materiałów drzewnych w różnych miejscach zastosowań 
23
          2.1.1. Materiałochłonność i jej mierniki  23
          2.1.2. Ogólne założenia systemu modeli wskaźników zużycia
                  materiałów drzewnych
25
          2.1.3. Określenie struktur materiałowych podstawowych 
                  drzewnych wyrobów finalnych
37
          2.1.4. Założenia dotyczące obszarów zastosowań głównych
                  rodzajów drzewnych wyrobów finalnych
41
    2.2. Konstrukcja modeli wskaźników jednostkowego zużycia
          materiałów drzewnych w wyrobach o różnym stopniu 
          przetworzenia
45
3.  ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W POLSCE W 2004 ROKU
     OKREŚLONE NA PODSTAWIE SKONSTRUOWANEGO 
     SYSTEMU MODELOWYCH WSKAŹNKÓW
51
    3.1. Metodyka analizy 51
    3.2. Zużycie produkcyjne materiałów drzewnych w wyrobach 
          o różnym stopniu przetworzenia i miejscach aplikacji
52
    3.3. Zużycie finalne materiałów drzewnych w głównych
          obszarach zastosowań
59
    3.4. Udział głównych działów gospodarki w kreowaniu
          rynku materiałów drzewnych
64
4. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MATERIAŁY DRZEWNE
    WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ASORTYMENTOWYCH WYROBÓW
    ORAZ MIEJSC ICH APLIKACJI W POLSCE DO 2010 ROKU
67
    4.1. Założenia metodyczne do prognozy zapotrzebowania
          na materiały drzewne
67
          4.1.1. Założenia ogólne 67
          4.1.2. Główne determinanty popytu na materiały drzewne 68
          4.1.3. Przewidywane tendencje w popycie i produkcji
                  drzewnych wyrobów finalnych w Polsce do 2010 roku
70
    4.2. Ważniejsze założenia dotyczące zmian w strukturze 
          materiałowej podstawowych wyrobów drzewnych
72
         4.2.1. Główne trendy implikujące zmiany w strukturze 
                 materiałowej  wyrobów drzewnych
72
         4.2.2. Zmiany w strukturze materiałowej podstawowych wyrobów
                 drzewnych
74
    4.3. Przewidywane zapotrzebowanie na materiały drzewne w Polsce
          do 2010 roku
81
         4.3.1. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na materiały drzewne
                 w wyrobach finalnych do 2010 roku
81
         4.3.2. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na materiały drzewne
                do 2010 roku według miejsc zastosowań
86
PODSUMOWANIE 91
ZAŁĄCZNIKI 95
Bibliografia 219
Inne materiały źródłowe 222
Spis tabel 223
Spis rysunków 224
Spis załaczników 225
SUMMARY 227